Regulamin rezerwacji stołów

REGULAMIN REZERWACJI USŁUGi WYNAJĘCIA STOŁU DO TENISA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (zwany dalej: „REGULAMINEM”)

Niniejszy dokument (zwany dalej „regulamin”) reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji dla obiektu sportowego należącego do  EkoDom Tomasz Poniatowski, ul.Radiowa 30A, 80-298 Gdańsk, NIP 718-132-63-57, dalej nazywanego “Właścicielem”
kontakt:
@mail: info@polandtt.pl
tel.:+48 515-371-717

Ceny podane na stronie http://www.polandtt.pl/rezerwuj/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie transakcje zawierane są w  walucie PLN. Płatności online obsługiwane sa przez DotPay

Rezerwacji pobytu można dokonać przy pomocy jednej z metod:

  1. Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod numerem tel.: +48 515-371-717 – każda rezerwacja dokonana drogą telefoniczną traktowana jest jako rezerwacja wstępna. Wszelkie szczegółowe dane (w tym warunki rezerwacji) zostaną przesłane drogą mailową
  2. Przy pomocy systemu rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej http://www.polandtt.pl/rezerwuj/

Rezerwacje wskazane w punktach 1, 2 powyżej są rezerwacjami wstępnymi.
Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu pełnej wartości rezerwacji. Płatność można dokonać gotówką jedynie do godziny 17.00 w przypadku telefonicznej rezerwacji. Rezerwacja online wymaga płatności online. Rezerwację można wykonać przed godziną rozpoczęcia wynajmu stołu.  

Płatność online należy należy dokonać w ciągu 5 min od dokonania rezerwacji. Nie opłacenie rezerwacji w odpowiednim czasie powoduje zdjęcie blokady na rezerwacje i zwolnienie danego terminu do ponownych rezerwacji.

Uiszczenie płatności i tym samym skuteczne dokonanie rezerwacji oznacza zapoznanie się a także akceptację warunków rezerwacji oraz polityki prywatności firmy określonych w regulaminie.

Skrócenie czasu wynajmu nie jest podstawą do rekompensaty.

W przypadku skrócenia czasu wynajmu, Gość zobowiązuje się pokryć pełną wartość rezerwacji.

Anulowanie rezerwacji jest możliwe do 12 godzin przed planowaną godziną rezerwacji.

Rezerwacje mogą być anulowane jedynie telefonicznie w godz. od 8:00-17:00, pod nr tel.: +48 515-371-717

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonaną rezerwację. Oferty opublikowane na stronie, systemie rezerwacyjnym, przedstawione drogą telefoniczną lub osobiście nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych kodeksu cywilnego. Oferta cenowa Właściciela, do czasu potwierdzenia, może ulec zmianie.

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez firmę Ekodom Tomasz Poniatowski klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

1.Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:

1)z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres: biuro@domywbaninie.pl

2.  Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę klienta;
2) adres korespondencyjny;
3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

2. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, zwrócimy się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

4.W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, firma Ekodom Tomasz Poniatowski poinformuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]
§ 3

Firma Ekodom Tomasz Poniatowski potwierdza złożenie reklamacji w formie elektronicznej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 4

1.Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji,które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3.W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, firma Ekodom Tomasz Poniatowski informuje o tym klienta w formie elektronicznej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1)przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta;

3)przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie
może być dłuższy niż określony w ust. 2.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 5

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:
1) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres mailowy poprzez załączenie skanu odpowiedzi.